Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών:Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος - Page 3

Article Index
Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών:Διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

Πρόταση οργανωτικής & Διοικητικής Δομής της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Κ.Ε.Α.Β.)

Γενικά χαρακτηριστικά

Η κύρια αποστολή της Κ.Ε.Α.Β. θα είναι « Η αναβάθμιση, διατήρηση και βελτίωση των βιβλιογραφικών πηγών έρευνας και Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος». Θα βασίζεται στην αναγκαιότητα κοινής συμπόρευσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης στην παγκόσμια πληροφόρηση (σύμφωνα με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες) και την ορθολογικότερη ανακατονομή των κονδυλίων τους για το κοινό όφελος.

Στην Κοινοπραξία θα μπορούν να είναι μέλη όλες οι Ελληνικές ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ΑΕΙ-ΤΕΙ), οι οποίες θα αποδεχθούν τους όρους που θα τεθούν στο Συμφωνητικό που θα αποφασιστεί. Η Κ.Ε.Α.Β. θα επιδιώκει την συνεργασία και τη συμπόρευση με αυτή ανάλογων προσπαθειών που γίνονται από Βιβλιοθήκες Ερευνητικών Κέντρων , το Ε.Κ.Τ. κ.α. Η λειτουργία της Κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι ανοιχτή και σε οποιαδήποτε (εκτός ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) άλλη Βιβλιοθήκη (ερευνητική, νοσοκομειακή, ιδιωτική, κά), που επιθυμεί να συμμετέχει, είτε στο σύνολο των διαδικασιών της Κοινοπραξίας, είτε σε μέρος αυτών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει αρχικά όλες οι Βιβλιοθήκες να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Κοινοπραξία., να την υιοθετήσουν ως μέσο επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (οικονομική αδυναμία, αύξηση απαιτήσεων χρηστών, κ.ά) και να συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του θεσμού με κάθε δυνατό τρόπο.

Διοικητική Δομή

Θα μπορούσε να προτείνει κανείς διάφορα μοντέλα διοίκησης της Κοινοπραξίας. Το μοντέλο που καθιέρωσε η Οριζόντια Δράση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι ένα από αυτά. Η Οριζόντια Δράση λόγω του χαρακτήρα της έχει μια Διοικητική Δομή η οποία τονίζει την αντιπροσώπευση των Ιδρυμάτων εις βάρος αυτής των Βιβλιοθηκών. Στο μοντέλο που προτείνει η ομάδα Εργασίας για την ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών περιοδικών προτείνεται η συμμετοχή Πρυτάνεων και Προέδρων των ΤΕΙ πράγμα επιθυμητό αλλά κατά την άποψή μου πολύ δύσκολο στην υλοποίησή του.

Το μοντέλο Διοίκησης είναι ένα θέμα για συζήτηση και κοινή συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι πρέπει να προβλέπει:

Α) Διοικούσα Επιτροπή

Θα αποτελεί το ανώτερο όργανο της Κοινοπραξίας. Μέλη της θα είναι εκπρόσωποι από κάθε συμμετέχουσα Βιβλιοθήκη. Τα άτομα αυτά θα έχουν την ευθύνη της χάραξης της στρατηγικής της Κοινοπραξίας, της Εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποδοχή ή μη εισηγήσεων για σημαντικές αποφάσεις της Κοινοπραξίας.

Β) Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. θα έχει ως μέλη του εκπροσώπους από τις συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες. Τα μέλη του θα έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής, καθώς και της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Κοινοπραξίας. Θα εγκρίνουν και θα υπογράφουν, δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, τα συμβόλαια με τις Βιβλιοθήκες-μέλη, θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τη σωστή διαχείριση του ποσού χρηματοδότησης της Κοινοπραξίας καθώς και των ιδίων εσόδων της, θα ελέγχουν τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Κοινοπραξίας.

Γ) Ομάδες Εργασίας

Για τη μελέτη θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς της Κοινοπραξίας θα συγκροτούνται σχετικές Ομάδες Εργασίες. Οι προτάσεις τους θα υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ) Διευθυντής

Ο ρόλος του Διευθυντή της Κοινοπραξίας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διοίκησης (με τις υποδείξεις του Δ.Σ) της Κοινοπραξίας.

Στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνονται:

Ο σχεδιασμός πολιτικής (με τις υποδείξεις του Δ.Σ) - δημόσιες σχέσεις - προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση από διάφορες πηγές - διαχείριση των οικονομικών (με τις υποδείξεις του Δ.Σ) – η υπογραφή συμβολαίων με τις Βιβλιοθήκες-μέλη για τη συμμετοχή τους στην Κοινοπραξία - ετήσιες συνδρομές των Βιβλιοθηκών-μελών - ενημέρωση των Βιβλιοθηκών-μελών σχετικά με το έργο των Ομάδων Εργασίας - επαφές με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. - οργάνωση, συντονισμός και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ - διαπραγματεύσεις με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού και προμηθευτές για λογαριασμό της Κοινοπραξίας - υπογραφή των αδειών πρόσβασης (licenses) - συμφωνιών (agreements). Επίσης, θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου του προσωπικού.

Χρηματοδότηση

Βασική πηγή εσόδων της Κοινοπραξίας θα είναι η ετήσια συνδρομή των Βιβλιοθηκών-μελών, η οποία και θα καταβάλλεται για την κάλυψη των κόστους πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Πηγές και διάφορες άλλες ανάγκες (όπως π.χ την πρόσκληση ειδικών -experts- από το εξωτερικό) .

Η Κοινοπραξία θα μπορεί να έχει και άλλες πηγές εσόδων που θα προκύπτουν από παράλληλες δραστηριότητές της, χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ ή άλλες πηγές όπως Προγράμματα Χρηματοδότησης κ.α.YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr