Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04 - Page 2

Article Index
Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages


Ένας τέτοιος ρόλος που μπορεί και πρέπει να αναληφθεί από τις Βιβλιοθήκες είναι αυτός της πληροφοριακής υποστήριξης προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η υποστήριξη αυτή μπορεί να συνίσταται :

  1. στην υποβοήθηση των πολιτών για την απόκτηση της γνώσης και μάθησης με τη διάθεση των πληροφοριακών πηγών που έχουν ανάγκη.
  2. στη διάθεση στους πολίτες των τεχνικών μέσων για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  3. στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των χρηστών τόσο στον εντοπισμό όσο και στη χρήση των πληροφοριακών πηγών.
  4. στη δημιουργία, σε συνεργασία με εκπαιδευτικές μονάδες και σχετικούς οργανισμούς, κατάλληλου ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου, απαραίτητου για την υλοποίηση προγραμμάτων δια-βίου μάθησης.
  5. στην κατανόηση του περιεχομένου της πληροφορίας και στον εντοπισμό αξιόπιστων και ποιοτικών πηγών πληροφόρησης.
Εκτός από τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εμπλοκή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.

Με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που θα διαθέτει για χρήση από τους πολίτες, θα τούς δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, πληροφόρησης και επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τόσο των τοπικών αυτοδιοικήσεων και του κράτους, όσο και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων θεσμών της κοινωνίας.

Θα επιτρέπει, επιπλέον, στους πολίτες να αλληλεπιδρούν με τις κρατικές υπηρεσίες, τα τοπικά συμβούλια και τους εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο προσφέροντας τους, με αυτόν τον τρόπο, πολύ περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή τους.


Οι Βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στην δια-βίου μάθηση και την ένταξη των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης.

Για να το επιτύχουν όμως αυτό οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες πρέπει να διαθέτουν:

  1. Ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης υλικού και πληροφόρησης
  2. Πρόσβαση σε μία μεγάλη ποικιλία πληροφοριακών πηγών με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και ηλεκτρονικών μέσων.
  3. Εξοπλισμούς για χρήση από τους πολίτες όπως για παράδειγμα Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, συνδέσεις στο διαδίκτυο κ.α.Στενότερους δεσμούς με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς που υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  4. Αναγνώριση τόσο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και από τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Δια-Βίου Μάθησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το προσωπικό των Βιβλιοθηκών στη διαδικασία μάθησης και πληροφόρησης.

Και τέλος

       6.Αφοσιωμένο προσωπικό με γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να     λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ του αναγνώστη και των πληροφοριακών πηγών και το οποίο να είναι σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσει και εντοπίσει ποιοτικές πηγές πληροφόρησης αλλά και να τις διαθέσει στους ενδιαφερόμενους.YouTube

We have 10 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr