Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04 - Page 3

Article Index
Χαιρετισμός - ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα : Βιβλιοθήκες και δια - βίου μάθηση, Αθήνα - 24/5/04
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

Στη χώρα μας, αλλά από όσα μπορώ να γνωρίζω, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ανισομέρεια μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Βιβλιοθηκών αλλά ακόμη και μεταξύ Βιβλιοθηκών που λειτουργούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ως προς τη δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στους παραπάνω ρόλους.

Υπάρχουν ήδη Βιβλιοθήκες που ικανοποιούν με επάρκεια τις παραπάνω προϋποθέσεις και μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα Δια-Βίου Μάθησης όπως για παράδειγμα οι Βιβλιοθήκες αρκετών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και άλλες, όπως αρκετές Δημόσιες Βιβλιοθήκες, που πρέπει να ενισχυθούν σε πολλούς τομείς για να μπορέσουν να αναλάβουν τέτοιους ρόλους.

Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες παρά το γεγονός ότι έχουν μια περισσότερο στατική λειτουργία, καθώς έχουν ως κύρια αποστολή καταρχήν την συγκέντρωση, διαφύλαξη και εν συνεχεία τη διάθεση για χρήση από τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές, της πνευματικής παραγωγής των χωρών τους, αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσαρμοστούν στο νέο τεχνολογικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και να συμβάλουν στην βελτίωση του μαθησιακού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών.

Στις ετήσιες συναντήσεις των Διευθυντών των Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώσαμε ήδη το πλαίσιο για τη συμβολή των Εθνικών Βιβλιοθηκών στη δια-βίου μάθηση των πολιτών. Κύρια συμβολή σε αυτό θεωρήθηκε η υποστήριξη των άλλων Βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στα πλαίσια Δικτύων ή εκτός αυτών στην ανάληψη νέων ρόλων μέσω της μεταφοράς προς αυτές τεχνογνωσίας και διάθεσης τεκμηρίων κάθε μορφής.

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας μας, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις περιορισμένες δυνατότητες που προς το παρόν έχουμε, προβλήματα που ευελπιστούμε να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον, αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες μας να εργαστούμε όχι μόνο για την αναβάθμιση της δικής μας λειτουργίας, αλλά και αυτής των άλλων Βιβλιοθηκών της χώρας μας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε και διαθέσαμε στις Βιβλιοθήκες μια σειρά από υποστηρικτικά εργαλεία, και εργαζόμαστε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργατικών υπηρεσιών.

Για τα επόμενα χρόνια επεξεργαστήκαμε και καθορίσαμε τη στρατηγική μας, στην οποία η χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των συλλογών μας μέσω της αυξανόμενης ένταξής τους στο ψηφιακό περιβάλλον.


  1. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς καλύτερα, εάν οι διάφορες κατηγορίες Βιβλιοθηκών συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας εναργούς Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης η οποία μεταξύ άλλων:θα εξασφαλίζει τη συγκέντρωση και τη διατήρηση των τεκμηρίων κάθε μορφής που έχουν εθνικό ενδιαφέρον και σημασία·
  2. θα εξασφαλίζει την πρόσκτηση και την κατοχή, από τις Βιβλιοθήκες της χώρας στο σύνολό τους, όλων των τεκμηρίων (εσωτερικού και εξωτερικού) που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού
  3. θα εξασφαλίζει στους πολίτες, μέσω των Βιβλιοθηκών, ένα περιβάλλον εύκολης και προσιτής πρόσβασης στην πληροφορία, με τη χρήση εθνικών και διεθνών δικτύων πληροφοριών·
  4. θα καθορίζει τις διαδικασίες για την εκτέλεση έρευνας σχετικής με θέματα Βιβλιοθηκών και πληροφόρησης
  5. Θα καθορίζει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται το προσωπικό των Βιβλιοθηκών στην υποστήριξη νέων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και τον τρόποYouTube

We have 9 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr