« Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο». Διημερίδα για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999 , Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα, 22-23 Οκτωβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Page 2

Article Index
« Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο». Διημερίδα για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999 , Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα, 22-23 Οκτωβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

Οργάνωση χώρου

Η Σχολική Βιβλιοθήκη πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην προσφορά υπηρεσιών Πληροφόρησης στους Διδάσκοντες και στους μαθητές. Ως χώρος η Βιβλιοθήκη καταρχήν μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα για διαφορετικές ηλικίες μαθητών ή για τη χρήση υλικού ειδικής μορφής π.χ. Τμήμα οπτικοακουστικών μέσων, Πολυμέσων κ.α.

Ο χώρος που θα διατεθεί για τη Βιβλιοθήκη του σχολείου πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες που σκοπεύει να καλύψει και όχι τη συμφωνία με τα αρχιτεκτονικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου του Σχολείου. Ο κανόνας αυτός πρέπει να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της δημιουργίας μιας Βιβλιοθήκης εκ των υστέρων.

Το βασικό κριτήριο κάθε απόφασης σχετικά με τους χώρους που θα διατεθούν για τη Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι η ευκολία χρήσης της. Ο χώρος πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις κύριες χρήσεις της: α) την εύρεση πληροφοριών , β) τη μελέτη για την απόκτηση γενικών γνώσεων ενός και γ) την αναγνωστική ευχαρίστηση. Σε φυσικούς όρους το πρώτο συχνά σημαίνει κίνηση, δηλαδή σύντομο ξεφύλλισμα βιβλίων ή άρθρων πιθανόν χωρίς τη χρήση καθίσματος. Η δεύτερη απαιτεί κάποια κίνηση στα βιβλιοστάσια, που ακολουθούνται από διαστήματα ακινησίας και ανάγκη για ησυχία, πιθανόν και κάποια πρόβλεψη για να αφήνονται κάπου τα βιβλία σε σύντομες απουσίες. Η τρίτη χρήση προϋποθέτει και τα δύο: ξεφύλλισμα και ανάγνωση, αλλά ένα πιο άνετο κάθισμα. Οι παραπάνω λειτουργίες αφορούν τη χρήση του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθούν και λειτουργίες που σχετίζονται με χρήση νέων πληροφοριακών μέσων όπως CD-ROMs , Internet κ.α.

Για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, η Σχολική Βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει μια επαρκή συλλογή από βιβλία και περιοδικά αλλά και φυλλάδια , χάρτες και εικόνες, films, slides, πολυμέσα, cd-roms,video κ.α. που χρειάζονται.

Όπως γνωρίζετε η αρχική συλλογή όλων των σχολικών βιβλιοθηκών που δημιουργούνται έχει καθοριστεί από Επιτροπή που όρισε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σε μια χώρα χωρίς παράδοση σε ανάλογες διαδικασίες, το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Έχω υπόψη μου τη λίστα των βιβλίων, αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσο θα ανταποκριθεί στις πραγματικές σημερινές ανάγκες των σχολείων μας. Ελπίζω να είναι κατάλληλα για τη δημιουργία μιας χρήσιμης αρχικής συλλογής, ένας – θα έλεγα - πυρήνας για κάθε Βιβλιοθήκη . Με την έναρξη της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών γίνεται απαραίτητο να καθοριστεί μια σαφής πολιτική ανανέωσης και εμπλουτισμού της συλλογής, με βάση τις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους

Εξάλλου όπως κάθε Βιβλιοθήκη, έτσι και η Σχολική, πρέπει να έχει μια σαφή πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της. Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτήσεις που θα εκφραστούν και οι κάθε μορφής προσκτήσεις υλικού να γίνονται σε συνεργασία με τους καθηγητές του Σχολείου και τους μαθητές.<

Είναι πολύ σημαντικό η συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης να καλύπτει και αντικείμενα που σχετίζονται με τοπικές ανάγκες και έρευνες, υλικό για άτομα με ειδικές ανάγκες, μαθητές με μαθησιακές λειτουργίες κ.α.

Τονίζω εδώ ότι το περιεχόμενο της συλλογής μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι θεμελιώδους σημασίας για την ένταξή της στα λειτουργικά στοιχεία του προγράμματος διδασκαλίας του σχολείου

Λειτουργία

Η υποδοχή των μαθητών στη Βιβλιοθήκη είναι εξαιρετικά σημαντική για την μελλοντική χρήση της. Ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την αποδοχή της από τους μαθητές της Βιβλιοθήκης ως προσιτού χώρου, ως χώρου πνευματικής χαράς και ευχαρίστησης.

Οι εισερχόμενοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να μυούνται στη χρήση της Βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία που έχουν.

Το μέγεθος της Βιβλιοθήκης σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των τεχνικών καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης καθώς και οι πιθανόν ασυνήθιστοι κανόνες δανεισμού και χρήσης της Βιβλιοθήκης καθιστούν σημαντική την ιδιαίτερη εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση της Βιβλιοθήκης. Ο τρόπος οργάνωσης του υλικού της, της χρήσης των καταλόγων και του εξοπλισμού της, καθώς και των κανόνων λειτουργίας της είναι μερικά από τα θέματα, που πρέπει να καλύπτει η εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Η υποστήριξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης από το Διευθυντή του Σχολείου και όλους όσους άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη διαμόρφωση και εξασφάλιση μιας σαφούς εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Σχολείου είναι βέβαια πολύ σημαντική. Μια τέτοια φιλοσοφία οφείλει να περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη και χρήση της Βιβλιοθήκης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Σχολείου. Μόνο με την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα είναι δυνατό να βρίσκονται οι πόροι και τα μέσα που θα ενισχύουν τη Βιβλιοθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ενεργός εμπλοκή των διδασκόντων – ιδιαίτερα αυτών που καταρτίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων ή ειδικεύονται στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών – σε όλα τα θέματα της Βιβλιοθήκης είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική για τη λειτουργία και την προσφορά της.


YouTube

We have 17 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr