«Αξιολόγηση της Βασικής Έρευνας με τη χρήση Βιβλιομετρικών Τεχνικών». Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005. ISBN 960-286-848-1. 140 σ.


«Αξιολόγηση της Βασικής Έρευνας με τη χρήση Βιβλιομετρικών Τεχνικών». Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005. ISBN 960-286-848-1. 140 σ.


Το αυξανόμενο κόστος της έρευνας σε συνδυασμό με νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες έδωσαν ώθηση στην σημασία της αξιολόγησης της ερευνητικής επίδοσης, τόσο των επιστημόνων ατομικά, όσο και των ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημιακών τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρων ερευνητικών περιοχών.
Η παραδοσιακή μέθοδος αξιολόγησης της ερευνητικής επίδοσης υπήρξε - και συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να είναι- η αξιολόγηση από ειδικούς.

Η αξιολόγηση από ειδικούς (Peer review) έχει σε πολλές περιπτώσεις κατακριθεί ως μεροληπτική και αναποτελεσματική.

Η επιθυμία για τεχνικές αξιολόγησης βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε υποκειμενικές κρίσεις των ειδικών οδήγησε στην επινόηση και εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων αξιολόγησης της έρευνας.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο τα χαρακτηριστικά της βασικής έρευνας, αναλύονται οι ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησής της οι οποίες βασίζονται στη μέτρηση της συνεισφοράς στη γνώση όπως μετράται σε επίσημες: επιστημονικά άρθρα, μονογραφίες ή ανεπίσημες δημοσιεύσεις: προδημοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές, τη σημασία και ορθή χρήση των αναφορών (Citations) που έλαβε η κάθε δημοσίευση, την αξία του παράγοντα επίδρασης των περιοδικών (Journal Impact Factor) κ.α. Αναλύονται οι διάφοροι Βιβλιομετρικοί Δείκτες που μπορούν να κατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και οι υποθέσεις στις οποίες βασίζονται, παρουσιάζονται οι περιορισμοί που υπάρχουν τόσο στη συγκέντρωση όσο και στη χρήση των βιβλιομετρικών δεδομένων και προτείνονται οι σωστές πρακτικές χρήσης τους ώστε να δίδουν αξιόπιστα και επιστημονικά αποδεκτά αποτελέσματα. Αναπτύσσονται επίσης οι δυνατότητες χρήσης των βιβλιομετρικών δεικτών στην μελέτη και άλλων χαρακτηριστικών της έρευνας, όπως στην εκτίμηση του βαθμού συνεργασίας των ερευνητών, τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας, την εσωστρέφεια και εξωστρέφεια των ερευνητικών ομάδων, τον προσανατολισμό της έρευνας σε εθνικό επίπεδο κ.α. Για την χρήση των Βιβλιομετρικών Δεικτών ως εργαλείων αξιολόγησης της έρευνας έχουν προταθεί συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Τρεις από αυτές έχουν εφαρμοστεί διεθνώς σε αξιολογήσεις της επιστημονικής έρευνας όχι μόνο επιστημονικών ομάδων και Ιδρυμάτων αλλά ακόμη και σε διακρατικές συγκρίσεις. Στο βιβλίο αναλύονται οι μεθοδολογίες αυτές και παρουσιάζεται με απλό τρόπο η εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες αξιολόγησης της ερευνητικής επίδοσης. Το βιβλίο έτυχε ήδη θερμής υποδοχής από την επιστημονική κοινότητα που εφαρμόζει βιβλιομετρικά δεδομένα στην κρίση επιστημόνων με εμπειρικό τρόπο. Το βιβλίο αναπτύσσει για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία ολοκληρωμένα το θέμα, σε μια χρονική στιγμή που η αξιολόγηση της ερευνητικής επίδοσης είναι όχι μόνο επίκαιρη αλλά και αναγκαία.

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 10 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr