«Διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ιδέες και προτάσεις αντίδρασης». Οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού: Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1997,Διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ιδέες και προτάσεις αντίδρασης

Εισαγωγή

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αναδει-χθεί σε σύνθετους οργανισμούς, που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις της πληροφορικής, των δικτύων και των βάσεων δεδομένων αυξάνουν τις δυνατότητες για προ-σφορά νέων υπηρεσιών και την προσφορά των υφιστάμενων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πληρότητα και ταχύτητα. Ο όγκος του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού και η ποικιλία των μορφών πρόσβασης του, μετα-βάλλουν τις απαιτήσεις των χρηστών.
Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι εξελίξεις αυτές αμφισβητούν ακόμη και την ίδια την υπόσταση των βιβλιοθηκών, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες των βιβλιοθηκών μόνοι τους να συγκεντρώνουν βιβλιογρα-φικά στοιχεία και γενικά να λαμβάνουν την πληροφόρηση που χρειάζονται -πολλές φορές χωρίς επίσκεψη στη βιβλιοθήκη- και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο. Η εισήγηση του καθηγητή κ. Maurice B. Line, που τιμά με την πα-ρουσία του το συνέδριο μας, έδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις σπουδαιότε-ρες από τις εξελίξεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε σχέση με τις αλλαγές που συντελούνται διεθνώς στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας μας δεν μπορούσαν να μείνουν ανε-πηρέαστες από τις εξελίξεις αυτές. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι φα-νερές σε κάθε επίπεδο. Η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές και οικονομικές πραγματικότητες επιφέρουν αναπόφευκτα σημαντικές πιέσεις στο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζουν μέχρι τώρα.
Αναγνωρίζοντας ότι η κάθε βιβλιοθήκη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ότι ο καθένας και η κάθε μία από εμάς μπορεί να καταθέσει, με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις του, ιδέες και προτάσεις θετικής αντίδρασης, ελπί-ζω η εισήγηση μου να γίνει η αφορμή να ακουστούν και άλλες εποικοδομη-τικές απόψεις, που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το αρχείο διατίθεται σε μορφή pdf, για να το ανοίξετε παρακαλώ πατήστε εδώ

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 7 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr