Ποιος χρηματοδοτεί τα «έργα του Δήμου Ιωαννιτών»;


Ποιος χρηματοδοτεί τα «έργα του Δήμου Ιωαννιτών»;


Του Γιώργου Κ. Ζάχου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρμόζουν δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για έργα και παρεµβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν να ενισχύουν το κύρος και τη διαφάνεια της δράσης της Ε.Ε., και να παρουσιάζουν σε όλα τα κράτη µέλη µια οµοιογενή εικόνα των σχετικών παρεµβάσεων.

Για την επιτόπια δηµοσιότητα είναι υπεύθυνη η αρχή διαχείρισης που είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι δε αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα διοικητικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η πραγµατική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισμού.

Σε έργα υποδομών όπως Δρόμοι, Πεζοδρόμια, Νηπιαγωγεία, Πλατείες κ.α. ο φορέας υλοποίησης είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί Πινακίδες πληροφόρησης που αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων και στις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ενδεικτικός προϋπολογισµός,
  • οι διοικητικές υπηρεσίες ή οι οργανισµοί που έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους,

Σε επιφάνεια της πινακίδας όχι μικρότερη από το 25 % τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας,

- να περιλαµβάνει το τυποποιηµένο ευρωπαϊκό έµβληµα και το κείµενο:

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος της πόλης μας κ. Ν. Γκόντας και η Δημοτική μας Αρχή εντέχνως αποκρύπτουν το γεγονός ότι τα περίφημα έργα που για χρόνια διαφημίζουν όπως η διάνοιξη των οδών Κενάν Μεσαρέ και Γεωργίου Γεννηματά κ.α. χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι στα περισσότερα από τα έργα αυτά δεν υπάρχει καν πινακίδα και όπου υπάρχει συσκοτίζει αντί να αποκαλύπτει το γεγονός ότι ο Δήμος δεν καταβάλλει ούτε ένα ευρώ για την υλοποίησή τους.

Είναι ευθύνη του Περιφερειάρχη κ. Πανοζάχου και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου να επιβάλλουν στο Δήμο Ιωαννιτών τη συµµόρφωση του με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία καθώς η μη εφαρμογή τους μπορεί να επιφέρει ακόμη και μη επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών για το έργο.
Γιώργος Κ. Ζάχος
Μέλος τη Γραμματείας της Δημοτικής Παράταξης «Συμμαχία Ενεργών Πολιτών»
"Ενημέρωση της Ηπείρου"  18-4-2008

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 13 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr