Το Πανεπιστήμιο ως Φορέας Τοπικής Ανάπτυξης


To Πανεπιστήμιο ως Φορέας Τοπικής Ανάπτυξης.


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 1200 εργαζόμενους, 8000 ενεργούς φοιτητές, προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών άνω των 13 εκ. ευρώ και υλοποιεί ερευνητικά, αναπτυξιακά και κατασκευαστικά προγράμματα μεγάλου προϋπολογισμού. Με βάση τα στοιχεία αυτά το Πανεπιστήμιο είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής, δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα με τη διαμονή χιλιάδων φοιτητών, είναι μεγάλος καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών της πόλης, συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων, στην οικιστική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα κ.α. Η οικονομική του συμβολή μεγεθύνεται καθώς η αρχική κατανάλωση επαναδαπανάται και δημιουργεί επιπλέον πλούτο και απασχόληση. Η συμβολή επομένως του Πανεπιστημίου στην οικονομία της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής είναι προφανής και αναγνωρίσιμη.

Όμως στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και στο οποίο οι γεωγραφικές περιοχές ανταγωνίζονται για την προσέλκυση επενδύσεων, οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, επιτυγχάνουν αυτές που διαθέτουν σύγχρονες υποδομές, καταρτισμένο ανθρωπινό δυναμικό με τεχνογνωσία και δεξιότητες, καινοτόμες επιχειρήσεις, ανταγωνιστική πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή και τοπικούς άρχοντες με όραμα και αναπτυξιακή αντίληψη.

Σε πολλούς από τους παράγοντες αυτούς η περιοχή μας υστερεί με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλά ποσοστά ανεργίας και να αντιμετωπίζει οξυμένα οικονομικά, περιβαλλοντολογικά και αναπτυξιακά προβλήματα. Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία η γενική εκτίμηση είναι ότι αν δεν υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια από όσους εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με την ανάπτυξη της περιοχής, οι προοπτικές είναι δυσοίωνες.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένας μοναδικός φορέας που μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη της περιοχής.

Όμως παρά τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες, και έκφραση προθέσεων, το αίτημα για μετατροπή του Πανεπιστημίου από μια παθητική οικονομική μονάδα, σε έναν δυναμικό αναπτυξιακό φορέα εξακολουθεί να είναι επιτακτικό και επίκαιρο.

Με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων της περιοχής, στη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της πόλης, στην τεχνολογική στήριξη των επιχειρήσεων και των τοπικών αναπτυξιακών φορέων, στη πολιτιστική ανέλιξη του πληθυσμού, στη μελέτη συγκεκριμένων κοινωνικών φαινομένων, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των κατοίκων σε θέματα πληροφόρησης και προσαρμογής στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, στη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των υποδομών, στη δια-βίου κατάρτιση εργατικού δυναμικού, στην αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας και σχολικής υγείας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, στην εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, κ.α.

Για να υλοποιηθούν όλα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει αφενός το Πανεπιστήμιο να αναγνωρίσει εμπράκτως την ευθύνη του απέναντι στην τοπική κοινωνία και να διευρύνει την αποστολή του, εντάσσοντας σε αυτή δράσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν, αφετέρου δε η τοπική κοινωνία μέσω των φορέων έκφρασής της να αντιληφθεί την αναγκαιότητα να εντάξει το Πανεπιστήμιο στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της για το κοινό καλό.

Ένα πρώτο βήμα για την υλοποίηση των παραπάνω θα ήταν η συγκρότηση μιας κοινής επιτροπής από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και των τοπικών φορέων που θα προάγει τον διάλογο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και το Πανεπιστήμιο και θα διαμορφώνει, με διαβούλευση τόσο με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα όσο και με την τοπική κοινωνία, προγράμματα συγκεκριμένων δράσεων. Στην επιτροπή αυτή είναι σκόπιμο να συμμετάσχουν και άλλοι σχετικοί φορείς όπως το ΤΕΙ Ηπείρου κ.α.

Η κατά καιρούς εκφρασμένη, τόσο από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και από τοπικούς παράγοντες, βούληση για «Σύνδεση της πόλης με το Πανεπιστήμιο» πρέπει να μορφοποιηθεί με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο και να δοκιμαστεί στην πράξη. Η ευθύνη ανήκει τόσο στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα όσο και στους «τοπικούς άρχοντες» της πόλης και της περιοχής.


«Οι καιροί ου μενετοί».


Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος

Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

τ. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

“Ενημέρωση της Ηπείρου» 4-3-2008

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 10 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr